امروز : پنجشنبه 24 خرداد 1403

آسیاب والس

 از ۲ عدد قلتک بزرگ و فنرهای بزرگ پشت یاتاقانها تشکیل می شود که اکثرا از ۲ موتور که در صورت مخالف یکدیگر کار می کنند بهره می گیرد