امروز : شنبه 05 مهر 1399

آسیاب والس

 از ۲ عدد قلتک بزرگ و فنرهای بزرگ پشت یاتاقانها تشکیل می شود که اکثرا از ۲ موتور که در صورت مخالف یکدیگر کار می کنند بهره می گیرد